Medical Camp

ข่าว และ บทความ


สิ่งที่ควรรู้ ! เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ

22 Jul 2020 Admin CR 0 ข่าว

วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ

คือพยาบาลทหารของกองทัพต่าง ๆ ที่เรียนจบแล้วเข้าทำงานรับราชการในหน่วยงานนั้นเลย น้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นพยาบาลทหารเหล่าทัพต่าง ๆ มีสิทธิ์สอบปีละหนึ่งครั้ง หากพลาดปีนี้..รอสอบใหม่ปีหน้าเลยจ้า ไม่ได้เหมือนพยาบาล ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดรับหลายรอบ น้อง ๆ ที่อยากเป็นพยาบาลทหาร ต้องเตรียมตัวให้พร้อม !

                                              

พยาบาลทหาร มีทั้งหมด 4 เหล่าทัพ

- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
- วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
- วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
- วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

                                                

ช่วงรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 เหล่า (ไม่ได้เข้าร่วม TCAS) 

ทบ. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย.

ทร. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย.

ทอ. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ก.พ. - เม.ย.

ตร. เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค.

                                                 

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- เพศหญิง สถานภาพโสด
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุ 18 – 25 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กก./ม

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้
- O-NET
เกณฑ์ขั้นต่ำ
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า  30 คะแนน
**ถ้าไม่มีผลคะแนน O-NET ให้ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ  7 วิชา ไทย อังกฤษ คณิต 1 สังคม ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า  30 คะแนน
- GAT ความถนัดทั่วไป
- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
- เพิ่มการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งระยะทาง 800 เมตร

                                                

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- เพศหญิง สถานภาพโสด
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- อายุ 17 – 20 ปี
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้
- GPAX 6 เทอม
- O-NET
- GAT ความถนัดทั่วไป
- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

                                                

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น

- เพศหญิงและชาย สถานภาพโสด

- อายุ 17 – 22 ปี

- หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

- ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และดัชนีมวลกาย (BMI) 19-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้

- GPAX 6 เทอม

- O-NET

- GAT ความถนัดทั่วไป

- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

                                               

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) สายวิทย์ - คณิต เท่านั้น

- เพศหญิงและชาย สถานภาพโสด

- อายุ 16 - 25 ปี

- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.

เกณฑ์การคัดเลือกและคะแนนที่ใช้

- GAT ความถนัดทั่วไป

- PAT 1 คณิตศาสตร์

- PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

- พิจารณาร่วมกับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ

การสอบเข้ารับราชการ

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ทุนทางราชการ, ทุนส่วนตัว และ ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม ทั้ง 3 ประเภทแตกต่างกันในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ทุนกองทัพ

ทางราชการออกค่าเล่าเรียนในการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงประจำวัน  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ทุนส่วนตัว

นักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนเอง หากเรียนดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืม  เมื่อสำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันใดกับทางกองทัพ

สำหรับนักศึกษาพยาบาล ตร. จะได้รับการบรรจุเมื่อมีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง

ทุนส่วนราชการฝากเรียนเพิ่มเติม

เช่น ทุนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ทบ. จะมีทุนส่วนนี้เพิ่มเติม)

 

การเรียนพยาบาลทหารในแต่ละชั้นปี

 

ชั้นปี 1 เรียนเกี่ยวกับวิชาวิทย์ทั่วไป พร้อมฝึกทหารเบื้องต้น ในปีนี้จะเรียนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ วิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ชีวเคมี ส่วนของวิชาทั่วไป เช่น สังคมเพื่อพัฒนามนุษย์  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและมีการฝึกทหาร เบื้องต้นอีกด้วย

ชั้นปี 2 เรียนด้านพยาบาล เริ่มเข้าสู่วิชาการพยาบาลแบบเต็มๆ เช่น การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีฝึกปฏิบัติการทางพยาบาลทั้งแบบทั่วไป และทางการ ที่ต้องเรียนด้วย

ชั้นปี 3 วิชาชีพพยาบาล และปฏิบัติฉุกเฉิน มีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้ง 2 เทอม จะเป็นปีที่เหนื่อยที่สุด เพราะนอกจากเรียนวิชาที่เนื้อหาแน่นแล้ว ยังต้องฝึกดูแลผู้ป่วยตามแผนกต่างๆด้วย เป็นปีที่ทดสอบกำลังใจและความอดทนจริงๆ

ชั้นปี 4 วิจัยทางการพยาบาลทหาร ยังคงมีฝึกปฏิบัติการพยาบาลเหมือนปี 3 แต่ว่าจะมีงานวิจัยด้านการพยาบาลเพิ่มขึ้นมาด้วย ปีนี้วิชาเรียนเริ่มเหลือไม่เยอะ เช่น บริหารการพยาบาล การจัดหน่วยทางการทหาร แต่เวลาที่มีนั้นจะใช้ไปกับงานวิจัยแทนนั้นเอง  

 

https://www.facebook.com/campprenurse/

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น