Medical Camp

ข่าว และ บทความ


พยาบาลจบใหม่ เงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่

08 Sep 2020 Admin 01 0 ข่าว

ความจริงของวิชาชีพพยาบาล ที่หลายๆคนไม่รู้  


       พยาบาลเป็นอาชีพที่หลายคนก็คงคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะเจ็บป่วย หรือต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ก็มีพยาบาลคอยช่วยดูแลอยู่ตลอดเวลา แต่พยาบาลก็ไม่ได้มีแค่ระดับเดียวเท่านั้น โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ต้องมีการสอบและขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่ออกให้โดยสภาพยาบาล เพื่อยืนยันถึงความรู้ความเข้าใจในการรักษาผู้ป่วย

 

                                     

 

ส่วนรายได้ตามระเบียบราชการก็แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
               
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


            เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ และครอบครัวชุมชน  มีอัตราเงินเดือน 15,000 – 22,200 บาท

 

2.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


            ปฏิบัติงานในฐาน หัวหน้างานในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญสูงในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากตามมาตรฐาน ให้บริการวิชาการที่ซับซ้อน สอนนิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอก มีอัตราเงินเดือน 25,000 – 36,000 บาท

                                     

 

3.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


            ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญสูงในงานพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงปฏิบัติการพยาบาลขั้น สูงที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นภาวะวิกฤตตามมาตรฐาน วิชาชีพ ให้คำปรึกษาอำนวยการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือน 36,000 – 50,000 บาท

 

4.พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ


            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ สำหรับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก มีผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงวางแผน บูรณาการ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีอัตราเงินเดือน 44,800 – 59,000 บาท

 

5.พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ


            ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้คำปรึกษาส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานด้านพยาบาลวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาจต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องสุขภาพ และพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น มีอัตราเงินเดือน 54,000 – 66,500 บาท


            พยาบาลถือเป็นอาชีพที่หลายคนมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลรัฐที่หลายคนเข้าใจว่าเงินเดือนน้อย ซึ่งดูจากการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปรับปรุงใหม่ในปี 2558 ที่เมื่อเริ่มเข้าสู่ระดับชำนาญการก็ได้รับเงินเดือนที่คุ้มค่าเหนื่อยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามพยาบาลก็เป็นอาชีพที่ทำงานไม่เป็นเวลาและต้องรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมาก 

                                      

            สำหรับใครที่ตั้งใจจะเป็นพยาบาลต้องเตรียมตัวตั้งแต่การเลือกเรียนในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาลและสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่าน เพื่อก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย

 

https://www.facebook.com/campprenurse/

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น