Medical Camp

ข่าว และ บทความ


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

08 Aug 2020 Admin 01 0 ข่าว

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

 

                 ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยามมาเป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยสภากาชาดไทย จนถึงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้กำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาล ในประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (กองพยาบาลทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม) เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียน 1 ปี และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนผดุงครรภ์โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยกเลิกแผนกศึกษาจึงโอนโรงเรียนพยาบาลไปขึ้นอยู่กับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล กองโรงเรียนพยาบาลเป็นกองหนึ่งในแผนกนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก คือ หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

                                                

               ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสถาบันเพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 

                                        

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา     พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ) Bachelor of Nursing  Science Program

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สามารถให้การพยาบาลด้วยเมตตาการุณย์ ยึดหลักมนุษยธรรมสอดคล้องกับหลักการกาชาด

2.มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและพหุวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม

3.ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้แงกันโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ  และการรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนทุกช่วงวัย ในภาวะสุขภาพต่างๆและทุกระดับของระบบการบริการสุขภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากภัยสาธารณภัย

5.สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม

6.สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ

7.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันเพื่อพัฒนาและสนับสนุน การปฏิบัติการพยาบาล

8.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล สื่อสารอังกฤษได้

9.มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสามารถทำงานเป็นทีม

10.มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

11.ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนธำรงวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับกระแสโลกาวิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข

12.มีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองวิชาชีพและสังคม

                                                

 

ความเป็นมาของหลักสูตร

                 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เป็นบัณฑิตที่มีความดี ความเก่ง และมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก ให้การพยาบาลสอดคล้องกับหลักการกาชาดมีความรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทัน มีภาวะผู้นำ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีวิจารณญาณทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่น และสหสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีมุมมองเชิงบวก ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคม และสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข 

 

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตร   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต        ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

อาจารย์     คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์พยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.สอบผ่านการวัดความรู้และผ่านการทดสอบตามที่กำหนด

3.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.มีความประพฤติเรียบร้อย

 5.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยกำหนด

                                               

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

            เป็นไปตามประกาศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 

สถานที่ปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา

สังกัดสภากาชาดไทย ได้แก่

1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

3.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

4.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

5.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

6.หน่วยงานอื่นๆ

 

Cr. https://www.stin.ac.th

https://www.facebook.com/campprenurse/

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น