Medical Camp

ข่าว และ บทความ


เตรียมยื่นเลย พยาบาล 64 รอบ Portfolio

08 Oct 2020 Admin 01 0 ข่าว

เตรียมตัวยื่น Portfolio  ”คณะพยาบาลศาสตร์” TCAS64

          คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มีการเปิดรับมากในหลายรอบหลายสถาบัน   ภาพรวมการคัดเลือกใน TCAS63 ดุเดือดตั้งแต่รอบแรก ดังนั้น  TCAS64  ก็จะดุเดือดไม่แพ้กัน  และคุณสมบัติเด่นๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนพยาบาลต้องมีคือเรียนแผนวิทย์ – คณิต  บางมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับ แผนการเรียน สายศิลป์แล้วด้วย ความสูง น้ำหนัก ผ่านเกณฑ์กำหนด   ผลการตรวจสุขภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ ผลงานที่ใช้ยื่นในคณะนี้ไม่ยากอย่างที่หลายๆคนคิด

         ใครสนใจอยากเรียนพยาบาลที่ไหน .. วันนี้พี่ Pre Nurse Camp  ได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)  TCAS64 มาให้น้องๆที่มีเป้าหมายอยากเรียนพยาบาลได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริง โดยเลือกสถาบันที่คนอยากเข้ามากที่สุด? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลย

                     

1.คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา   

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม  2564

ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล : วันที่ 25-26 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มกราคม 2564

ตรวจร่างกาย :วันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพนธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  mytcas: วันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการที่เปิดรับ

1.โควตานักเรียนเรียนดี  TCAS64 รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

-คณะพยาบาลศาสตร์  รับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

2.โควตาผลิตบุคลลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

-คณะพยาบาลศาสตร์   คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา

องค์ประกอบการคัดเลือก

-เกรดเฉลี่ย 5 เทอม

-คุณสมบัติตามที่กำหนด

-สอบสัมภาษณ์  ต้องมี Port ด้วย

ค่าสมัคร      200 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  http://admission.up.ac.th

             

2.คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม  2564

ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 6 มกราคม  2564

ลงทะเบียน : วันที่ 5-11  มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  : วันที่ 12 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย :วันที่ 21-22 มกราคม  2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ : วันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสุขภาพ  ได้รับรองจากสภาพยาบาล

จำนวนการรับ  70 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทย์ -คณิต

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

องค์ประกอบการคัดเลือก

-เกรด

-Portfolio  

-สอบสัมภาษณ์ 

ค่าสมัคร    550 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   https://admission.ssru.ac.th

 

                    

3.คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5-19 มกราคม  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 -7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ  : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานตัวออนไลน์ : วันที่ 3-4 มีนาคม 2564

โครงการเปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์

1.โครงการเพชรตะวันออก รอบที่ 1

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ภาคปกติ  รับจำนวน   35  ที่นั่ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ   รับจำนวน  3  ที่นั่ง

2.โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ

 (รับเฉพาะ ผู้ที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวทิยาลัยบูรพา )

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ภาคปกติ  รับจำนวน   2  ที่นั่ง

3.โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  ภาคปกติ  รับจำนวน   4  ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  เป็นตามคุณสมบัติทางมหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    http://regservice.buu.ac.th

 

                     

4.คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563

ชำระเงินค่าสมัคร  : วันที่ 1-16 ธันวาคม 2563

ส่งเอกสารการสมัคร หลักฐานการสมัคร Portfolio หรืออื่นๆตามที่คณะกำหนด ทั้งด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์

: วันที่ 1-16 ธันวาคม 2563

ตรวจสอบความถูกต้อง : วันที่ 17-21 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียน Mytcas : วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2564

ตรวจร่างกาย : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ: วันที่ 2 มีนาคม 2564

องค์ประกอบการคัดเลือก

-เกรด

-Portfolio 

-สอบสัมภาษณ์ 

ค่าสมัคร    300 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  เป็นตามคุณสมบัติทางมหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละโครงการ

*รายละเอียดนี้ยังไม่เป็นทางการ  รอประกาศทางเว็ปไซร์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    https://www.admission.nu.ac.th

 

                    

 

5.คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกโครงการ  : วันที่ 5-14 มกราคม 2564

ชำระเงินค่าสมัคร  : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ชำระค่าธรรมเนียมในการศึกษา : รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

โครงการเปิดรับ

1.โครงการไนติงเกล                        จำนวน 10 คน

2.โครงการสร้างพยาบาลเพื่อชุมชน    จำนวน 3 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่    https://entrance.psu.ac.th

 

          จาก 5 สถาบันนี้ เป็นเพียงตัวอย่าง ที่พี่ Pre Nurse Camp นำมาให้น้องๆได้ศึกษา และเตรียมตัวก่อนเปิดรับสมัครจริง

เตรียมตัวก่อน  พร้อมก่อน เราก็จะมีโอกาสมากกว่า

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น