Medical Camp

ข่าว และ บทความ


เวชกิจฉุกเฉิน สาขาน่าเรียน เน้นสร้างนักปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์

14 Oct 2020 Admin 01 0 ข่าว

เวชกิจฉุกเฉิน สาขาน่าเรียน เน้นสร้างนักปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์

 

          สาขาเวชกิจฉุกเฉิน เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นสร้างนักปฏิบัติการวิชาชีพเฉพาะด้านการแพทย์ ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วที่สุด

 

                  

 

แนะนำสาขาน่าเรียนเวชกิจฉุกเฉิน…

         โดยจะเน้นการเรียนด้านการช่วยเหลือคนไข้หรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ เช่น การให้น้ำเกลือ การใช้ท่อช่วยหายใจ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลคนไข้บนรถพยาบาลฉุกเฉินจนถึงโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนจบทางด้านเวชกิจฉุกเฉินจะประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล และในบางครั้งออกมาช่วยเหลือผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนอกโรงพยาบาลด้วย

 

                  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาเวชกิจฉุกเฉิน

 

                  

 

หลักสูตรและสถาบันที่เปิดสอน

1. EMR (Emergency Medical Responder)

หลักสูตร EMR( Emergency Medical Responder) หรือมีชื่อเดิมว่า FR (First Responder) เป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร (อาสากู้ชีพ) โดยจะเปิดอบรมทั้งหมด 40 ชั่วโมง ซึ่งโรงพยาบาลประจำหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ จะเปิดอบรมทุก ๆ ปี หลักจากจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

2. EMT (Emergency Medical Technician)

หลักสูตร EMT (Emergency Medical Technician) หรือมีชื่อเดิมว่า EMT-B (Emergency Medical Technician Basic) เป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัคร (อาสากู้ชีพ) โดยจะเปิดอบรม 115 ชั่วโมง ส่วนใหญ่หน่วยงานต้นสังกัดส่งอบรมเพื่มเติม โดยต้องผ่านการอบรม EMR มาก่อน สถานจัดอบรมได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จะเปิดอบรมทุก ๆ ปี หลักจากจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

3. AEMT (Advanced Emergency Medical Technician)

หลักสูตร AEMT (Advanced Emergency Medical Technician) หรือมีชื่อเดิมว่า EMT-I (Emergency Medical Technician Intermediate) โดยรับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.ฉพ.) โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ  สาขาเวชกิจฉุกเฉิน

 

4. Paramidic

หลักสูตร Paramidic หรือมีชื่อเดิมว่า EMT-P (Emergency Medical Technician – Paramidic) โดยรับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือผู้จบหลักสูตร AEMT 2 ปีมาแล้ว เข้าเรียนในหลักสูตร 4 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (วทบ. เวชกิจฉุกเฉิน) โดยมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้

1.สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เปิดหลักสูตรปริญญาสาขาเวชกิจฉุกเฉิน แห่งแรกของประเทศไทย รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2.สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และตั้งแต่ในปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

3.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

                  

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.ทีมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่กู้ชีพเป็นหลักสูตรเทียบเท่า EMT-Intermediate ของสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องผ่านหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับตัน (EMT-B)

2.ทีมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) และมีประสบการณ์การช่วยชีวิต

3.ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, สูตินรีแพทย์, วิสัญญีแพทย์, รังสีแพทย์วินิจฉัย ฯลฯ

 

 

Cr.campus/Toey

https://www.facebook.com/campprenurse

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น